Image

شبکه فروش

شبکه فروش بیمیش ، برای اولین بار در شهریور ماه 1397 توسط. " الهه کچویی " با هدف تمرکز بر اشتغالزایی جوانان و افراد جویای کار و درآمد ، و بر مبنای فروش بیمه و تمرکز بر بیمه های زندگی " عمر و پس انداز " شکل گرفت. ارائه ی انواع بیمه نامه های عمر و زندگی